ماهی به آب گفت : تو نمیتونی اشکای منو ببینی ، چون من توی آبم

آب جواب داد اما من میتونم اشکای تو رو احساس کنم چون تو توی قلب منی..

.......................................................................................

تو همیشه تو قلبم میمونی .. یه قفل زدم بهش

کلیدشم انداختم دور ..

امشب حس میکنم تنها ترین موجود این کره خاکیم

ایچکی برام آرزوی خواب های خوبو نمیکنه ..

حتما کابوس میبینم نگران

/ 1 نظر / 7 بازدید