یه آه از ته وجودم

                                                       

 

                                                افسوس

/ 6 نظر / 10 بازدید
ص.ک

[قهقهه]

ص.ک

این قافله عمر عجب میگذرد...در یاب دمی که از طرب میگذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری...پیش آر پیاله را که شب میگذرد

ص.ک

بر خیز زخواب تا شرابی بخوریم...زان پیش که از زمانه تابی بخوریم کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی...چندان ندهد زمان که آبی بخوریم

ص.ک

[قهقهه] منظورم اینه کا شاد باش