فال حافظ ستاره

کی شعر ِ تر انگیزد، خاطر که حزین باشد

یک نکته از این معنی، گفتیم و همین باشد

از لعل ِ تو گر یابم، انگشتری ِ زنهار

صد ملک ِ سلیمانم، در زیر ِ نگین باشد

غمناک نباید بود، از طعن ِ حسود ای دل

شاید که چو وا بینی، خیر ِ تو در این باشد

هر کو نکند فهمی، زین کلک ِ خیال انگیز

نقشش به حرام ار خود، صورتگر ِ چین باشد

جام ِ می و خون ِ دل، هر یک به کسی دادند

در دایره ی قسمت، اوضاع چنین باشد

در کار ِ گلاب و گل، حکم ِ ازلی این بود

کاین شاهد ِ بازاری، و آن پرده نشین باشد

آن نیست که حافظ را، رندی بشد از خاطر

کاین سابقه ی پیشین تا روز ِ پسین باشد

/ 6 نظر / 9 بازدید
یک موجود زنده

گر دایره بر گرد تصویر زمین باشد در مرکز این پرگار شاهد به کمین باشد شعر و شکری شاید، کز دایره‌ی زنهار بیرون نشود هرگز، هم‌واره حزین باشد تقدیر به آزادی‌است، زنجیر تو گر باشد هر نکته که برگفتیم، هم‌معنی ِاین باشد در عالم معنا هم یادت به خیال آمد صد معنی اگر دیدیم، جان تو نگین باشد : حضورتان مبارک.

کوچولو ترین ستاره

[بغل] مرسی عزیزکم که برام فال گرفتی[ماچ][ماچ] [قلب][خجالت]

Hell Lord

[نیشخند] نه والا، ما ازین شعر و فال و اینا حالیمون نیست گفتم عینک بزنم شاید فهمیدم چیزی [زبان]

حسین

[نیشخند][خنده] سلام آبجی امیدوارم همیشه شاد باشی