شونه هات

سر رو شونه هات میذارم،

تا که گریه مو نبینی،

نمی خواستم که برنجی،

نمی خواستم که ببینی،

گریه های بی صدامو،

اشکهای بی انتهامو...

/ 5 نظر / 6 بازدید
سروناز شیراز

سر ارادت ما و آستان حضرت دوووووووووووووست که هر چه بر سر ما میرود ارادت اوست نظیر دوووووست ندیدم اگر چه از مه و مهر نهادمممممممممم آینه ها در مقابل دووووووست..... [گل] ممنونمممممممممممم...[ماچ][ماچ][بغل][گل]

Hell Lord

پسرا نباید گریه کنن ها. اون هم در مقابل دخترا.[خرخون]